2017.03.24.

My classroom plays sustainably – felhívás tanároknak jó gyakorlat megosztására

Kreatív módszerek, innovatív projektmunkák, izgalmas tanórák, amik a globális felelősségvállalásra nevelnek – ha van ilyen gyakorlatod, küldd be nekünk, és portugáliai utazást nyerhetsz!

environmental-protection-326923_1.jpg

A Same World projekt felhívást hirdet a globális nevelés iskolai jó gyakorlatainak megosztására. Tanárok, iskolák, osztályok pályázhatnak bármely iskolai gyakorlattal, ami a környezeti igazságosság, a migráció vagy a klímaváltozás témájához valamilyen módon kapcsolódik. A pályázati határidő 2017. május 18. A fődíj a tanárok és az osztály részvétele a 3. Same World nemzetközi szemináriumon Portugáliában, 2017. októberében!

A felhívás részletei ITT találhatók.

A pályázati űrlap INNEN letölthető.  

További információ: Tarján Edina, edina.tarjan@artemisszio.hu, 1 4136517

2017.03.24.

Levél az alapvető jogok biztosának

Hat magyar civil szervezet fordul Székely Lászlóhoz, az alapvető jogok biztosához, hogy éljen az Alaptörvényben biztosított jogával és forduljon az Alkotmánybírósághoz a március 20-án kihirdetett, a menedékkérők - köztük a kiskorúak - automatikus őrizetbe vételét lehetővé jogszabálymódosítások miatt.

 

Tisztelt Alapvető Jogok Biztosa!

A 2017. március 20-án kihirdetett, a határőrizeti területen lefolytatott eljárás szigorításával kapcsolatos egyes törvények módosításáról  szóló 2017. évi XX. törvény minden eddiginél szigorúbb rendelkezéseket vezet be a Magyarországon menedéket kérők fogvatartására, köztük a 14-18 éves kísérő nélküli kiskorúakat is fogva lehet tartani majd a tranzitzónákban.

Megjegyezni kívánjuk, hogy az Emberi Jogok Európai Bíróságának Ilias és Ahmed Magyarország elleni ügyében hozott ítéletét követően a tranzitzónában történő fogvatartás jogi minősítése nem lehet kérdéses.   

Erre tekintettel az aláíró civil szervezetek arra kérik Biztos Urat, hogy fontolja meg, hogy az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény 2. § (3) bekezdése alapján kérje az Alkotmánybíróságtól a módosított jogszabályok normakontrollját, mert azok sértik az Alaptörvény rendelkezéseit, illetve hazánk nemzetközi jogi kötelezettségeit.

tranzit.jpg

Álláspontunk szerint különösen aggályosak a következő rendelkezések:

 

 • Menedékkérők automatikus fogvatartása

Az elfogadott törvény szerint Minden menedékkérőt automatikusan fogvatartanak a tranzitzónákban. A 15/A. § (2) szerint: „(2) a tranzitzónában tartózkodó, elismerést kérő személy Magyarországra történő beléptetésére akkor kerülhet sor, a) ha menekültügyi hatóság nemzetközi védelmet biztosító döntést hoz, b) ha a menekültügyi eljárás általános szabályok szerinti lefolytatásának feltételei fennállnak.” Mindebből az következik, hogy a menedékkérők tranzitzónában való automatikus fogvatartására pusztán azon okból kerül sor, hogy az érintett menedékkérelmet terjesztett elő.

Az Alaptörvény IV. cikk (1) bekezdése szerint „mindenkinek joga van a szabadsághoz és a személyi biztonsághoz”, a (2) bekezdése szerint „senkit nem lehet szabadságától másként, mint törvényben meghatározott okokból és törvényben meghatározott eljárás alapján megfosztani”.

Az Alaptörvény alapján (I. cikk (3) bekezdés, és IV. cikk (3) bekezdés) a személyi szabadsághoz való jog korlátozásának meg kell felelnie legalább három elvárásnak:

 1. a) a jogkorlátozásnak formailag megfelelő szabályozáson kell alapulnia,
 2. b) a jogkorlátozásnak meg kell felelnie a szükségességi és arányossági tesztnek
 3. c) a lehető legrövidebb időn belül bírói kontrollt kell biztosítani a jogkorlátozás törvényessége felett az Alaptörvény IV. cikk (3) bekezdése, illetve az Egyezmény 5. cikk 4. pontja alapján.

Az alapjogok korlátozásáról rendelkező szabályokkal szemben általános elvárás, hogy azokra olyan szabályok alapján kerüljön sor, amely tartalma kiszámítható és előrelátható. A törvény a menekültügyi válsághelyzetben teszi lehetővé az automatikus fogvatartást. Azonban a menekültügyi válsághelyzet elrendelését megalapozó törvényi szabályok parttalan jogalkalmazást tesznek lehetővé. A válsághelyzetet gyakorlatilag bármikor el lehet rendelni, jelenleg is érvényben van ez a rendkívüli állapot annak ellenére, hogy semmilyen rendkívüli körülmény igazolhatóan nem történt hazánkban az elmúlt időszakban, amely összefüggésbe hozható lenne a menekültekkel, és indokolná rendkívüli állapot bevezetését. Ráadásul bíróság az elrendelés jogszerűségét sem tartalmi, sem eljárási okból nem tudja felülvizsgálni, ezért már a szabályok alkalmazásának alapja is önkényes.

A fogvatartás időbelisége szintén rendkívül aggályos, mert annak nincs időbeli korlátja sem, így az azt megalapozó törvény már ezen okból önmagában is aránytalan jogkorlátozást tesz lehetővé, és ezért alaptörvény-ellenes. (ld. e körben még 3/2007. (II.13.) és 65/2003. (XII. 18.) AB határozatokat). Végül a támadott szabályozásból egyértelmű, hogy a fogvatartás bírói felülvizsgálatára semmilyen módon soha nem kerül sor, ami sérti az Egyezmény 5. cikk 4. pontját, valamint az Alaptörvény IV. cikk (3) bekezdését is.

 1. Gyermek- és fiatalkorú menedékkérők jogainak sérelme

A 2017. évi XX. törvény 1. §, amely kizárja a 14-18 éves kísérő nélküli kiskorú menedékkérő gyerekeket a gyermekvédelmi rendszerből, amely sérti a Gyermek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november 20-án kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1991. évi LXIV. törvény 2. cikkét, amely a hátrányos megkülönböztetés tilalmát rögzíti, valamint a 3. cikket, amely szerint a gyermek mindenek felett álló érdekét kell az állami szerveknek szem előtt tartaniuk.

A kihirdetett módosítások ellentétesek továbbá a gyermekjogi egyezmény 20. cikkével, amely előírja, hogy „minden olyan gyermeknek, aki ideiglenesen vagy véglegesen meg van fosztva családi környezetétől, vagy aki saját érdekében nem hagyható meg e környezetben, jogosult az állam különleges védelmére és segítségére.” A nemzetközi joggal ellentétes jogszabály továbbá sérti az Alaptörvény Q) cikk (2) bekezdését. Mindemellett a gyermekekkel való bánásmód tekintetében a jogszabály ellentétes az Alaptörvény XVI. cikk (1) bekezdésével is.

Magyarország Alaptörvényének XV. cikke nemcsak a faj és származás alapján történő hátrányos megkülönböztetést tiltja, hanem a „más helyzet szerinti különbségtételt” is. A menedékkérő gyerekek bevándorlási státusz és kor miatti diszkriminációja álláspontunk szerint alaptörvény-ellenes.

Szintén ellentétes Magyarország nemzetközi jogi kötelezettségeivel a 18 év alatti menedékkérő gyerekek automatikus fogvatartása, mert az sérti a Gyermekjogi Egyezmény 37. cikkét is, amely előírja, hogy “gyermeket törvénytelenül vagy önkényesen ne fosszanak meg szabadságától. A gyermek őrizetben tartása vagy letartóztatása, vagy vele szemben szabadságvesztés-büntetés kiszabása a törvény értelmében csak végső eszközként legyen alkalmazható a lehető legrövidebb időtartammal”. A módosítás sérti az Alaptörvény XVI cikk (1) bekezdését.  

III. Az elfogadott törvény ellentétes a családok védelmének alkotmányos alapelvével

Az Alaptörvény XV. cikk (5) bekezdése kimondja, hogy „Magyarország külön intézkedésekkel védi a családokat, a gyermekeket, a nőket, az időseket és a fogyatékkal élőket.” Az a tény, hogy az elfogadott törvény már hivatkozott 7. §-a lehetővé teszi, hogy a különleges bánásmódot igénylő személyek által kezdeményezett menekültügyi eljárásokat sem az általános eljárási szabályok alapján folytassák le, ellentétes az Alaptörvény által a hivatkozott XV. cikk (5) bekezdése által biztosított külön intézkedések által nyújtott védelemmel.

Szintén ellentétes az Alaptörvény XVI. cikk (1) bekezdésével, mely kimondja: „Minden gyermeknek joga van a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges védelemhez és gondoskodáshoz.”

Ugyanis az elfogadott törvény alapján a nemzetközi egyezmények szerint gyermeknek minősülő személyek konténerben történő fogvatartására is sor kerülhet, ahogy sérülékeny nők és idősek fogvatartására is. A tranzitzónában történő automatikus fogvatartás pedig nyilvánvalóan nem egyeztethető össze a gyermek megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges védelemmel és gondoskodással. A strasbourgi székhelyű Emberi Jogok Európai Bíróságának következetes gyakorlata szerint a kiskorúak életkorúkból fakadó rendkívüli sérülékenységük olyan kiemelkedő jelentőségű szempont, melynek a fogvatartás jogszerűségének vizsgálatakor elsőbbséget kell élveznie azzal szemben, hogy az illető jogszerűen tartózkodik-e az ország területén.

 1. Sérül a kollektív kiutasítás tilalma

A törvénymódosítások lehetővé teszik, hogy bárkit, aki irregulárisan Magyarországon tartózkodik azonnal visszavigyenek a kerítés másik oldalára (gyakorlatilag Szerbiába), ezzel az egész országra kiterjesztve a 2016 júliusában bevezetett ún. 8 kilométeres szabály alkalmazását. Ez az intézkedés a csoportos kiutasítás egyik formája, amely sérti az Alaptörvény XIV. cikkét és a nemzetközi jog előírásait is. Ezt az intézkedést bármilyen eljárást mellőzve és anélkül hajtják végre, hogy megvizsgálnák az illető védelemre szorul el, kivéve, ha bűncselekmény gyanúja merül fel. Ez sérti többek között az ENSZ Menekültügyi Egyezményét, az uniós menekültügyi vívmányokat, az Alapjogi Chartát valamint az Emberi Jogok Európai Egyezményét.

 1. A szabályozás sérti a hatékony jogorvoslathoz való jogot

Az Alaptörvény XXVIII. cikk (7) bekezdése szerint „mindenkinek joga van ahhoz, hogy jogorvoslattal éljen az olyan bírósági, hatósági és más közigazgatási döntés ellen, amely a jogát vagy jogos érdekét sérti.” A tranzitzónában elrendelt fogvatartással szemben azonban nincsen lehetőség bírósági felülvizsgálatra. Mivel sem az elfogadott törvényjavaslat, sem a tranzitzónákra vonatkozó jelenleg hatályos szabályozás nem rendelkezik a fogvatartás felülvizsgálatáról, ezért az Alaptörvény és az Emberi Jogok Európai Egyezményének fent hivatkozott cikkeinek sem felel meg sem a jelenlegi, sem az elfogadott szabályozás.

Az alkotmányos kontroll mellett kérjük a tisztelt Biztos Urat, hogy fontolja meg, hogy a Nemzeti Megelőző Mechanizmus keretében munkatársaival soron kívül látogatást tegyen a tranzitzónában, hogy ott tájékozódjon a fogvatartás körülményeiről, különös tekintettel a gyermekek és más sérülékeny személyek jogaira és szükségleteire.

Amennyiben további információra van szüksége, az aláíró szervezetek készséggel állnak rendelkezésére.

Köszönjük szíves együttműködését a fentiekben. Maradunk tisztelettel,

Amnesty International Magyarország
Artemisszió Alapítvány
Cordelia Alapítvány
Magyar Helsinki Bizottság
Menedék - Migránsokat Segítő Egyesület
Migration Solidarity Group - MigSzol

Budapest, 2017. március 24.

 

2017.03.21.

It does not work without civil society: Hungary needs us

154 NGOs have signed as of today (21th March)

The work of non-governmental organisations (NGOs) is essential to Hungarian society. We conduct diverse and irreplaceable work while striving for the common good and the achievement of democracy: the self-organisation of citizens provides shared opportunities for cultural, educational, health and environmental advocacy. Moreover, it allows groups of citizens to jointly represent their interests, participate in public life, and keep the political power of office holders in check at all times.

We, the undersigned NGOs resolve to reject the Hungarian Government’s aspirations to restrict and stigmatise civil society. We are necessary to Hungarian society to deal with and monitor matters that others do not pay enough attention to. We stand up for ourselves and for each other.

art_1.pngTeam Artemisszio

Hungary needs NGOs

Parliament’s legislative plan for the first half of 2017 includes the intention to amend the regulation which defines the legal functioning of NGOs. During a press conference held on 14 March 2017, it was announced that the five-party Fidesz-led coalition would initiate a consultation on a draft law concerning "foreign-funded" organisations. The actual content of this so-called “national consultation” is yet unknown. However, some politicians have gone so far as to propose that the process be used as a method to “clear away” certain NGOs, while others labelled particular NGOs as foreign agents.

We the undersigned NGOs, strongly protest. Pursuing such a legislative agenda would infringe upon the freedom of association. Furthermore, we reject the attempt to stigmatise NGOs, their clients, sympathisers and supporters. Such a move not only impinges on the perception of the valuable work and good name of each organisation, but also influences the limitation of democratic expression and the possibility of citizen participation in public affairs. Based on statements concerning the proposed legislation up until now, the modifications would run contrary to international conventions signed byHungary, and probably not pass the test of constitutionality.

art.jpg
We maintain that the so-called "national consultation" is anunsuitable method to assess the true facts and state of public opinion. Based on past experience, it is clear that this is not a substitute for real social debate.
The current Hungarian regulation regarding the NGO sector provides the necessary framework to ensure adequate legal safeguards, transparency and accountability for the activities for which the civil organisations were established. Management transparency is already sufficiently regulated, as highlighted by data made publicly available in a number of press releases.

Therefore, it is unacceptable that we can only keep abreast of information concerning the new legislative ideas and "national consultation" from the press when certain politicians make statements to discredit civil society. We anticipate formulation of the new law (amendment) to involve stakeholders and professional discussions before it reaches its final form; as one would expect in a democratic constitutional state, and as required by Hungarian law.
We demand that the regulation governing the functioning of civil society’s fundraising and activities be transparent, and that it be consistent with international and European standards. Most importantly, the regulation must guarantee the right of citizens to freely associate, organise their activities and search for funds.

The current list of signatory NGOs is continuously updated on CKA's page.

Címkék: aktuális állásfoglalás English

2017.03.20.

Civilek nélkül nem megy: Magyarországnak szüksége van ránk

A magyar társadalomnak szüksége van a civil szervezetek munkájára. Sokféle és pótolhatatlan munkát végzünk a közjó és a demokrácia kiteljesítése érdekében: az állampolgárok önszerveződésének biztosítunk lehetőséget, keretet adunk közös tevékenységeiknek a kultúra, az oktatás, az egészségügy, a környezetvédelem vagy az érdekérvényesítés területén. Lehetővé tesszük, hogy az állampolgárok csoportjai közösen képviselhessék érdekeiket, részt vegyenek a közéletben és ellenőrizzék a politikai hatalom mindenkori gyakorlóit.

Mi, az állásfoglaláshoz csatlakozó civil szervezetek elutasítjuk a kormány korlátozó és megbélyegző törekvéseit, mert tudjuk, hogy a magyar társadalomnak szüksége van ránk. Olyan ügyekkel foglalkozunk, amikre mások nem fordítanak kellő figyelmet. Kiállunk magunkért és egymásért.

Magyarországnak szüksége van civilekre

Az Országgyűlés 2017. első félévi jogalkotási terve szerint a közeljövőben napirendre kerül a civil szervezetek működését meghatározó törvények módosítása. Egy 2017. március 14-én tartott sajtótájékoztatóból úgy tudjuk, hogy a Fidesz ötpárti konzultációt kezdeményez a „külföldről támogatott” szervezeteket érintő törvénytervezetről. A kormány erről „nemzeti konzultációt” is kíván kezdeményezni, egyelőre ismeretlen tartalommal. Egyes politikusok azonban odáig mentek, hogy egyes civil szervezetek „eltakarításának” lehetőségét is felvetették, míg mások idegen ügynököknek nevezték őket.

Mi, az állásfoglaláshoz csatlakozó civil szervezetek határozottan tiltakozunk az egyesülési szabadságot sértő szabályozás ellen. Ugyanígy elutasítjuk a civil szervezetek és ügyfeleik, szimpatizánsaik, támogatóik megbélyegzését. Ez nemcsak az egyes szervezetek munkáját és megítélését befolyásolja, de általában is korlátozza a demokratikus véleménynyilvánítás, a közügyekben való állampolgári részvétel lehetőségét. Az eddig elhangzott nyilatkozatok alapján a tervezett jogszabály ellentétes lehet a Magyarország által is aláírt, vonatkozó nemzetközi egyezményekkel  és kérdéses, hogy egyáltalán kiállná-e az alkotmányosság próbáját.

A „nemzeti konzultációt” pedig alkalmatlannak tartjuk arra, hogy az állampolgárok valódi, tényeken alapuló véleményt alkossanak, és fejtsenek ki. Az eddigi tapasztalatok alapján egyértelmű, hogy ez nem helyettesítheti a valós társadalmi vitát.

A civil szektor hatályos magyarországi szabályozása megfelelő keretet és kellő biztosítékokat ad ahhoz, hogy a civil szervezetek jogszerűen, átláthatóan és elszámoltathatóan csinálják azt, amire létrejöttek.  Gazdálkodásának átláthatósága ma is kielégítően szabályozott terület, a sajtónyilatkozatokban emlegetett adatok bárki által megismerhetőek.

Ezért elfogadhatatlannak tartjuk, hogy az új jogalkotási elképzelésekről és a “nemzeti konzultációról” csak a sajtóból értesüljünk, hogy egyes politikusok nyilatkozataikban megpróbálják a civileket lejáratni és megosztani. Elvárjuk, hogy az új törvény(módosítás) az érintettek bevonásával, szakmai vitában nyerje el végső formáját, ahogy az egy demokratikus jogállamban elvárható, és ahogy azt Magyarországon is jogszabályok írják elő.

Követeljük, hogy a civil szektor, a civil szervezetek működésének szabályozása az átláthatóság, a támogatások és a tevékenységek szempontjából egységes, a nemzetközi és európai normáknak megfelelő legyen, és biztosítsa az állampolgárok jogát ahhoz, hogy szabadon szerveződjenek és keressenek forrásokat tevékenységükhöz.

Csatlakozók száma: 219

 1. "Bihar" Kis-sárréti Civilek Társasága
 2. "ÚJ VILÁG" Alapítvány
 3. 21. század műhely
 4. A Város Mindenkié
 5. A Város Mindenkié Pécs
 6. Add a két kezed alapítvány
 7. Adj Hangot Egyesület
 8. AKUT Egyesület
 9. Alföldi napszél Szociális Szövetkezet
 10. Alkoholizmus Elleni Megyei Egyesületek és Klubok Országos Szövetsége
 11. Alternatíva Alapítvány
 12. Amnesty International Magyarország
 13. Anthropolis Antropológiai Közhasznú Egyesület
 14. Anyahajó Egyesület - Anyapont és családi kikötő a József Attila lakótelrpen
 15. Aquincum-Mocsáros Egyesület
 16. Arany Liliom Alapítvány
 17. Artemisszió Alapítvány
 18. Artman Mozgásterápiás Művészeti Közhasznú Egyesület
 19. Artopolis Egyesület
 20. Asimov Alapítvány
 21. Átlátszó
 22. Aulea Alapítvány
 23. Autonómia Alapítvány
 24. Az emberség erejével Alapítvány
 25. BAGázs Közhasznú Egyesület
 26. Bárka Színpad és Műhely Kulturális Egyesület
 27. Befogad-LAK Erdőkertesi Állatvédő Alapítvány
 28. Beretz Péter Természetvédelmi Klub
 29. Bibó István Közéleti Társaság
 30. Bohócok a Láthatáron
 31. Civil AIDS Fórum
 32. Civil Iránytű Alapítvány
 33. Civil Kalász
 34. Civil Kollégium Alapítvány
 35. Civil Közoktatási Platform
 36. Civil Rádiózásért Alapítvány
 37. CivilVerőce
 38. CívisColorS
 39. Civitalis Egyesület
 40. Cromo Alapítvány
 41. Család, Gyermek, Ifjúság Közhasznú Egyesület
 42. CSEMETE TeCseme Természet és Környezetvédelmi Egyesület Egyesület
 43. DE ATC Hortobágy Néptáncegyüttes Kulturális Egyesület
 44. DélUtán Alapítvány
 45. Demokratikus Ifjúságért Alapítvány
 46. Demokratikus Nevelésért és Tanulásért Egyesület
 47. Diákszolidaritás Akció Csoprt
 48. Dialóg Egyesület
 49. Duna Kör
 50. E-misszió Természet- és Környezetvédelmi Egyesület
 51. eDemokrácia Műhely Egyesület
 52. Együtt Mátraverebélyért
 53. Együtt-Közösen Fiatalok Lendületben Egyesület
 54. ÉLETFA Segítő Szolgálat Egyesület
 55. Élettér Közösség- és Településfejlesztő Egyesület
 56. Eleven Emlékmű - az én történelmem
 57. Eleven Gyál
 58. Élménylelő Ifjúsági Egyesület
 59. Élő Újság Közhasznú Egyesület
 60. Első Magyar Feltétel Nélküli Alapjövedelemért Egyesület
 61. Energia és Környezet Alapítvány
 62. Energiaklub
 63. Eötvös Károly Intézet
 64. Európai Antirasszista Hálózat Magyarország
 65. Európai Föderalisták Uniója Mo. egyesület
 66. Európai Szabadúszmó Művészek Egyesülete (ESZME)
 67. Fauna Alapítvány
 68. Fehérvári Heti Betevő
 69. Ferencvárosi Közösségi Alapítvány
 70. Fiatalok a részvételért Egyesület
 71. Föld Napja Alapítvány
 72. Food Not Bombs Budapest
 73. Független Előadó-művészeti Szövetség
 74. Gaja Környezetvédő Egyesület
 75. Greenpeace Magyarország Egyesület
 76. Gyalogút Alapítvány
 77. Gyerekek, Családok, Anyák Kreatívan Közhasznú Egyesület
 78. Gyerekesély Egyesület GYERE
 79. Gyerekszem Közhasznú Művészeti Egyesület
 80. Gyermekmédia Egyesület
 81. Gyökerek és Szárnyak Alapítvány
 82. Gyöngyhalászat Tehetséggondozó Alapítvány
 83. Habitat for Humanity Magyarország (HFHI Hungary Non-Profit Kft.)
 84. Hálózat a Tanszabadságért
 85. Hang-Kép Kulturális Egyesület
 86. Hantken Miksa Alapítvány
 87. Hátrányos Helyzetű Családok Országos Egyesülete
 88. Háttér Társaság
 89. Heti Betevő Egyesület Budapest
 90. Hétköznapi Hősök Ifjúsági Egyesület
 91. Hívatlanul Hálózat
 92. Humán Integra Alapítvány
 93. Humán Platform
 94. Humusz Szövetség
 95. Ifjúságszakmai Társaság
 96. Igazgyöngy Alapítvány
 97. Inspi-Ráció Egyesület
 98. IT Mentor Egyesület
 99. Járókelő Közhasznú Egyesület
 100. Jogismeret Alapítvány
 101. Jövőkerék Közhasznú Alapítvány
 102. K-Monitor Közhasznú Egyesület
 103. Kakucs az Otthonunk Közhasznú Egyesület
 104. Kalocsakörnyéki Környezetvédelmi Egyesület
 105. Kárpátok Alapítvány-Magyarország
 106. Kerecsen Ifjúsági Egyesület
 107. Kerekasztal Társulás
 108. Keresztúri Társas Kör
 109. Komárom Környéki Civil Társulás
 110. Komáromi Talpasíjászok Közhasznú Egyesület
 111. Komáromi Zenész Egylet
 112. Komlóstetői Kerékpáros Sport Klub
 113. Könyvvel Anyanyelvünkért Alapítvány
 114. Közélet Iskolája
 115. Közmű Egyesület
 116. Közmunkás Mozgalom a Jövőért
 117. Közösen a Tehetséges Ifjúságért Egyesület
 118. Közösségfejlesztők Egyesülete
 119. Krajczáros Alapítvány
 120. Krétakör Alapítvány
 121. Labrisz Leszbikus Egyesület
 122. Lánycsóki Ifjúságért Egyesület
 123. Látszótér Alapítvány
 124. Lenszirom Színház és Módszertani Kulturális Egyesület
 125. Lépjünk, hogy léphessenek! Közhasznú Egyesület
 126. Levegő Munkacsoport
 127. Lokálpatrióták a XV. kerületért Egyesület
 128. Magonc Alapítvány
 129. Magyar Cserkészleány Szövetség
 130. Magyar Drogprevenciós és Ártalomcsökkentő Szervezetek Szövetsége
 131. Magyar Helsinki Bizottság
 132. Magyar Közlekedési Klub
 133. Magyar LMBT Szövetség
 134. Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség
 135. Magyar Pedagógiai Társaság Szakképzési Kollégium
 136. Magyar Szabadelvű Polgári Egyesület
 137. Magyar Szegénységellenes Hálózat
 138. Magyarország Természeti és Kulturális Örökségéért Alapítvány
 139. Magyarországi Dúlák Egyesülete - MODULE
 140. Magyarországi Európa Társaság
 141. Magyartanárok Egyesülete
 142. Manna Kulturális Egyesület
 143. MARÉG - Magyarországi Régiókért Egyesület
 144. MASZK Egyesület
 145. Mellrákfórm - Nem vagy egyedül! Alapítvány
 146. MENTŐÖV EURÓPAI ALAPÍTVÁNY
 147. Mérték Médiaelemző Műhely
 148. MI-ÉRTÜNK Prevenciós és Segítő Egyesület
 149. Migráns Szolidaritás Csoport (MigSzol)
 150. Minerva Könyvtár Egyesület
 151. Minority Rights Group Europe
 152. Motiváció Oktatási Egyesület
 153. Mozaik Közhasznú Egyesület az Autizmussal Élő Emberekért
 154. Mozgalom az Egészséges Város Környezetéért Civil Társaság
 155. NANE Egyesület
 156. NAP KLUB ALAPÍTVÁNY
 157. Nógrád Megyei Cigány Kisebbségi Képviselők és Szószólók Szövetsége
 158. Nők a Holnapért Alapítvány
 159. Nonprofit Információs és Oktató Központ (NIOK) Alapítvány
 160. Nyugodt Szív A Lakhatásért
 161. Ökológiai Stúdió Alapítvány
 162. Ökotárs Alapítvány
 163. Oktatói Hálózat
 164. Országos Gyermekvédő Liga
 165. Osztályfőnökök Országos Szakmai Egyesülete
 166. Pannon Kincstár Tanoda Alapítvány
 167. Para-fitt SE
 168. Partners Hungary Alapítvány
 169. Pécsi Közösségi Alapítvány
 170. Pécsi Szín-Tér Egyesület
 171. Polyán Egyesület
 172. Pro Cserehát Egyesület
 173. Profilantrop Egyesület
 174. Rászorulókat Támogatók Egyesülete
 175. Reflex Környezetvédő Egyesület
 176. Regina Alapítvány Miskolc
 177. Romák Felzárkóztatásáért Egyesület
 178. Romano Instituto Alapítvány - Cigányságkutató Intézet
 179. Romaversitas Alapítvány
 180. Sádt Győző Alapítvány
 181. Sclerosis Multiplexes Betegek Csongrád Megyei Egyesülete
 182. Siófok Városért Egyesület
 183. Sorsfonó Egyesület
 184. Soteria Alapítvány – Menedék Program
 185. Stúdió "K" Alapítvány
 186. Szegedi LMBT Közösségért Csoport
 187. Szembenézés Alapítvány
 188. Szépírók Társasága
 189. Szexmunkások Èrdekvèdelmi Egyesūlete
 190. Szexmunkások Érdekvédelmi Egyesülete (SZEXE)
 191. SZIKE Környezet- és Egészségvédelmi Egyesület
 192. Szilas Szociális Egyesület
 193. Szimpozion Egyesület
 194. Színházi Kritikusok Céhe
 195. Szirák Polgárosodásáért Alapítvány
 196. Szivárvány Misszió Alapítvány - Budapest Pride
 197. Szociális Csomagküldő Mozgalom- SZOCSOMA
 198. Szociális Szakmai Szövetség (3SZ)
 199. Szociális Szövetkezetek Országos Szövetsége - SzOSzöv
 200. SZÖVETSÉG a Közösségi Részvétel Fejlesztéséért
 201. Tanítanék Mozgalom
 202. Társaság a Szabadságjogokért
 203. TAVAM - Társaság a Várandósság és Anyaság Megszenteléséért
 204. Tegyünk Egymásért Egyesület
 205. TÉR-KÖZ Társaság
 206. TerepSzemle Stúdió Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Kulturális Közhasznú Egyesület
 207. Természetes Életmód Alapítvány (Labanc Gy.)
 208. Történelemtanárok Egylete
 209. Transparency International Magyarország Alapítvány
 210. Transznemű infopont, Genderfészek, Szabadnem
 211. tranzit.hu (tranzik hungary egyesület)
 212. Tudományos és Innovációs Dolgozók Szakszervezete (TUDOSZ)
 213. Tünet Együttes
 214. Uccu Roma Informális Oktatási Alapítvány
 215. Utcajogász Egyesület
 216. Utcáról Lakásba! Egyesület
 217. Védegylet
 218. Verebély László Vasúttörténeti Egyesület
 219. XXI. Századi Roma Nők Országos Egyesülete
 220. Zöld Pók Alapítvány

 

2017.03.19.

Call for EVS volunteers!

KEKPA-DIEK – VOLOS - GREECE

Duration: 01 May 2017 – 30 October 2017 (6 months)

Are you motivated and enthusiastic, socially engaged, maybe also owning some creative skills?

Are you ready to start a voluntary service in the middle of April 2017? Young volunteer will be given the opportunity to contribute to the daily work of KEKPA-DIEK dealing with young people's personal and socio-educational development, social care, inclusion of disadvantaged (the elderly, the people with disabilities, the Romas, etc.), development cooperation, fight of social exclusion, marginalization and discrimination, etc.

evs.jpg
The volunteer will be involved in different structures and tasks of KEKPA-DIEK, support the daily activities, help in the organization of events, etc

The participation in the EVS activity is free of charge for the volunteers.

If you are interested in all above, eager to try out yourself in a foreign country, support an organization with your energy, ideas and joy, this is what you are looking for!

Timing: April 2017 – end of September 2017

Framework: European Voluntary Service of EUs Erasmus+ program

For any further detail please contact: Panni Végh

To apply: send your English CV and motivation letter to evs@artemisszio.hu

Application deadline: 23rd March

Címkék: EVS

2017.03.18.

Vitaszínház iskoláknak a Trafóban!

2086, Magyarország. Baj van a vízzel. Elfogyott…

A Víz/választó egy vitaszínházi előadás. Mi lenne, ha a nem túl távoli jövőben Magyarországon kitartó szárazság, sanyargató aszály törne ki? Mi lenne, ha emiatt sokunknak menekülni kellene? Milyen lehetőségeink lennének?

A darab ebből a helyzetből kiindulva kínál színházi jelenetekkel tűzdelt vitalehetőséget középiskolás diákoknak, hogy a klímaváltozás következményeként felmerülő társadalmi problémákról gondolkodjanak.

vizvalaszto-1.jpg

A darab időtartama: 90 perc.

Az előadás az iskoláknak ingyenes!

A program helyszíne: TRAFÓ Kortárs Művészetek Háza, 1094 Budapest, Liliom u. 41.

Időpontok: 2107. május 15. 10 óra  // 2017. május 16. 14 óra // 2017. május 23. 10 óra// 2017. május 24. 10 óra

Várjuk iskolák jelentkezését! A program középiskolásoknak és felsős általános iskolásoknak szól.

Az iskolák 1,2 vagy 3 osztállyal is jelentkezhetnek, folyamatosan, de legkésőbb április 14-ig.

A résztvevő osztályok pedagógusaival egy lezáró beszélgetést tervezünk a tapasztalatokról a Trafóban május végén.

Jelentkezés és bővebb információ: Tarján Edina, edina.tarjan@artemisszio.hu, 1 4136517

Közreműködnek: InSite Drama, Artemisszió Alapítvány és független szakértők.

A program a Trafó és az Európai Unió támogatásával valósul meg.

Címkék: művészet migráció globális nevelés ifjúsági programok Same World vitaszínház

2017.03.17.

Pénzügyi munkatársat keresünk!

Az Artemisszió Alapítvány új kollégáját keresi

Pénzügyi munkatárs

munkakörbe.

Az Artemisszió Alapítvány 18 éve dolgozik azon, hogy Magyarországon egy együttműködő, szolidáris társadalom jöjjön létre, ahol a sokszínűség érték, és a hátránnyal indulók is esélyt kapnak, hiszen célul tűztük ki a különböző kulturális, etnikai és társadalmi csoportok közötti párbeszéd és közeledés erősítését, a kölcsönös megértés elősegítését, a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi integrációjának támogatását. Hiszünk abban, hogy a kulturális identitás egyfajta erőforrás, és a kulturális sokféleség iránti tisztelet egy globalizálódó világban nem csak egy olyan szükséges kompetencia, amely elengedhetetlen a békés egymás mellett éléshez, de az egyén és a közösség fejlődésének is záloga, amennyiben képes esztétikai és intellektuális élményt nyújtani.

penzugy-allas.jpg

A pénzügyi munkatárs főbb feladatai:

- bizonylatok előkészítése / kontírozása rögzítéshez
- vevői / szállítói analitikák kezelése, ezzel kapcsolatos belső nyilvántartások vezetése
- Cashflow menedzsment (projektek finanszírozásának tervezésével kiegészítve
- banki utalások végrehajtás
- havi zárásokban való közreműködés, riportolás a Kulcs-Soft Könyvelés moduljába
- kapcsolattartás a külső könyvelésse
- házipénztár kezelése a Kulcs-Soft Házipénztár moduljában
- segítség a projektek pénzügyi elszámolásában

Elvárások:

- pénzügyi végzettség vagy releváns szakmai gyakorlat
- ügyviteli rendszer(ek) felhasználói szintű ismerete
- jó kommunikációs és problémamegoldó készség
- jó csapatjátékos, de képes az önálló munkára is
- érdeklődik az alapítvány általános munkája iránt, elkötelezett az alapítvány által felvállalt értékek mellett

Előnyt jelent:

- non-profit pénzügyi tapasztalat
- európai uniós pályázatok pénzügyi adminisztrációjában való jártasság
- angol nyelvtudás
- civil szektor iránti érdeklődés

Munkavégzés ideje:                          Munkaviszony kezdete:

   részmunkaidős,6 óra                                2017. április

Munkavégzés helye:

Artemisszió Alapítvány, 1085 Budapest, Pál utca 6.

Jelentkezés:

Az önéletrajzot és a motivációs levelet 2017. április 2. 24:00-ig kérjük az info@artemisszio.hu e-mail címre küldeni. A kiválasztás menete folyamatos lesz, így érdemes minél előbb elküldeni a jelentkezést.

2017.03.06.

Nyilatkozat - Nem a menedékkérők tömeges elzárására!

Az Országgyűlés március 7-én újabb, a menedékkérőket érintő törvényjavaslatról (T/13976) szavaz. A javaslat szerint egyrészt a rendőrség minden Magyarországon jogellenesen tartózkodó külföldit visszakísérne a határkerítés túloldalára; másrészt azokat a menedékkérőket, akiket beengednének a tranzitzónába, kötelezően fogva tartanák, és a tranzitzónát csak „a kiléptető kapun keresztül”, Szerbia vagy Horvátország felé hagyhatnák el. Mindezt a kormány a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetre hivatkozva teszi, ugyanakkor az országban jelenleg alig 400 menedékkérő tartózkodik, a válsághelyzet meghosszabbítása csupán az idegengyűlölő, félelemkeltő propaganda fenntartását szolgálja.

Mi számos okból ellenezzük ezt a javaslatot. Ha mindez megvalósulna, a menekülők hozzáférése a nemzetközi védelemhez ellehetetlenülne. A tervezet ráadásul nem tesz kivételt még a gyermekek, idősek, családok esetében sem. Minden menedékért folyamodó embert őrizet sújtana, pedig a védelemért folyamodás önmagában nem lehet alapja a szabadság megvonásának.

A helyzet jelenleg is aggasztó. A kerítés felépülése óta már így is egyre több jelentés tanúskodik a szerb-magyar határnál folyamatosan erősödő erőszakról. A nemzetközi védelmet kereső emberek, amint megkísérlik átlépni a határt, az útjuk során sok esetben a rendőrség által végrehajtott ún. ’visszakísérésekkel’ szembesülnek. A visszakísérés során megvalósuló erőszakról szóló tanúvallomások sokkolóak, szóbeli és fizikai bántalmazásokról, megalázásokról adnak számot. A törvényjavaslat az ún. 8 km-es visszakísérési szabálynak az egész országra történő kiterjesztését is tartalmazza, ami növelheti az erőszak áldozatává váló menedékkérők számát. Az ilyen kockázatok helyett az erőszakról szóló jelentések azonnali kivizsgálására és határozott fellépésre lenne szükség a védelmet keresők elleni erőszak megszüntetése érdekében!

A Szerbiából Magyarországra érkező menedékkérők már most is kizárólag az önkényesen heti 25 főre lecsökkentett kapacitású két tranzitzóna egyikében adhatják be kérelmüket. Mivel a kormány szerint Szerbia megfelelő védelmet tud nyújtani a menedékkérőknek, a tranzitzónákban fogvatartott emberek kérelmét napokon belül elutasítják. Az elutasított menedékkérők hiába fordulnak bírósághoz és hiába kérnek ügyvédi segítséget a bonyolult eljáráshoz, a minőségi jogi segítségnyújtást jelenleg a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal nem biztosítja korlátozás nélkül valamennyi menedékkérőnek.

A törvényjavaslat szerint pedig minden menedékkérő automatikusan őrizetbe kerülne a tranzitzónákban. Mindez több szempontból is riasztó. Egyrészt a bizonytalan és hosszú fogvatartásnak rendkívül súlyos következményei lesznek az általában amúgy is rossz pszichés állapotban lévő emberekre. Az intézkedés különösen súlyosan érintheti a sérülékeny menedékkérőket, például a pszichés betegeket vagy a kiskorúakat. Minél fiatalabb egy gyerek, annál súlyosabb kóros lelki jelenség alakulhat ki benne a bezártság hatására. A korábban bántalmazást, kínzást, háborút és más katasztrófát túlélő emberek ismételten traumatizálódhatnak, ami beilleszkedési, alkalmazkodási problémákhoz vezethet a későbbiekben. Másrészt a javaslat sérti az uniós jogot is, hiszen pusztán azon az alapon, hogy valaki menedékkérő, nem lehet az őrizetét elrendelni. Aggályos továbbá, hogy a fogvatartással szemben a bírói jogorvoslat köre tovább szűkül, amely sérti az Emberi Jogok Európai Egyezményét.

A tervezet tehát ellentétes hazánk nemzetközi jogi kötelezettségeivel. Álláspontunk szerint annak elfogadásával hazánk kiiratkozik a közös uniós menekültügyi rendszerből. Hovatovább, a 14-18 év közötti kísérő nélküli kiskorúak kizárása a gyerekvédelemből Európában példátlan módon szembemegy az ENSZ gyermekjogi egyezményével, mert védelem helyett diszkriminálja őket magyar társaikhoz képest. Fontos alapelv, hogy őket minden eljárásban elsősorban gyermekként kell kezelni és csak másodsorban menedékkérőként. A kiskorúak fogvatartása jogellenes és embertelen, újabb traumának teszi ki a sokat szenvedett gyerekeket.

Ezek a gyerekek védelemre és gondoskodásra szorulnak. Nem fenyegetésként kell rájuk tekinteni, hanem olyan lehetőségként, amely sikereket és gyarapodást hozhat ennek az országnak és ennek a kontinensnek. Hogy milyen felnőtt lesz belőlük, az rajtunk is múlik! A magyar történelem tele van népcsoportok sikeres befogadásával és beilleszkedésével. Ez az ország rengeteget profitált már abból, hogy mert befogadó lenni; megérné hűnek maradni ezekhez a hagyományokhoz. Kérjük a jogalkotót, gondolja át, hogy valóban kerítés mögé szeretné-e zárni a menedékkérőket, köztük a gyerekeket.

Az integráció azt jelenti, hogy aki itt él, az ide tartozóvá szeretne válni és fontos a számára, hogy a közösséghez hozzájáruljon; de azt is jelenti, akik régebb óta itt élnek, segítenek abban, hogy az újonnan jövők minél hamarabb a társadalom teljes jogú tagjaivá váljanak.

Az eddigiekben civil szervezeteknek lehetőségük volt az integráció első lépéseit már a menekültügyi eljárás alatt segíteni. Amennyiben az Országgyűlés megszavazza a törvényjavaslatot, a sok-sok magyaróra, az integrációs tréningek és a magyar társadalommal kialakított pozitív kapcsolatok mind kárba vesznek. A jövőben pedig olyan menekültek kerülnek ki a tranzitzónákból, akik a magyar társadalom felé még egyetlen lépést sem tudtak tenni – önhibájukon kívül. Az ő integrációjuk nekik is, és az őket segítőknek is nehezebb feladat lesz. A törvénytervezet elfogadása nemcsak embertelen, de minden szempontból irracionális lépés is lenne.

Kérjük tehát az Országgyűlési képviselőket, ne szavazzák meg ezt a javaslatot!

Ideje lenne, hogy a migráció kérdése visszakerüljön a helyére, ne a napi politika használja félelemkeltésre a témát, hanem felelős szakpolitikák szülessenek a szakemberek és az érintettek bevonásával!

Védelemre szoruló embertársaink számára pedig tisztességes eljárást és bánásmódot szeretnénk, a válsághelyzet meghosszabbítása helyett megfelelő elhelyezést, ahol a hazánkba érkező menedékkérők megkezdhetik magyarországi integrációjukat!


Amnesty International Magyarország

Artemisszió Alapítvány

Cordelia Alapítvány

Ebony Afrikai Egyesület

Magyar Helsinki Bizottság

Menedék –Migránsokat Segítő Egyesület

MigSzol –Migráns Szolidaritás Csoport

kozos_nyilatkozat_logok_2017_marcius.jpg

2017.02.23.

A világ az iskolában: globális nevelés képzés tanároknak

A globalizáció valóság. Hatásaival sokféle módon szembesülünk. Azért, hogy a diákok jobban megérthessék a globalizáció folyamatait, és ebben a felnőttek is támogassák őket, a SAME World képzésén tanárok, ifjúsági szakemberek és szülők tanulhatnak a környezeti igazságosságról, az klímaváltozásról és a migrációról. Hogyan vigyük be kreatívan ezeket a témákat az iskolába?

environmental-protection-326923.jpg

A kurzus felépítése: a kurzus 3 találkozóból és 2 online modulból áll.

 • 3 x 1 NAP WORKSHOP
 1. Klíma/reggeli: az ételeknek, amik az asztalunkra kerülnek, történetük van. Mit tanulhatunk az igazságosságról és a fenntarthatóságról az asztalnál?
 2. Vízöntő: drámapedagógiai módszerekkel a környezeti igazságosságról
 3. Migráció ma: kreatív módszerekkel a migrációról

A képzések dátumai: 2017. március 24., április 7., április 21.  Mindhárom nap a képzés 9-től 15h-ig tart. A képzés helyszíne: Budapest (pontos helyszín később).

 • ONLINE KURZUS

Témái: migráció, környezeti igazságosság, klímaváltozás. Az online kurzus heti 1-2 óra otthoni munkát jelent.

A résztvevők a képzés elvégzésekor tanúsítványt kapnak. Várjuk tanárok, fiatalokkal foglalkozó szakemberek, szülők jelentkezését!

A képzés ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrálni az alábbi linken lehet, 2017. március 10-ig. A képzésen 20 résztvevőt tudunk fogadni. A résztvevőknek március 15-ig megerősítést küldünk.

Regisztráció: https://goo.gl/forms/5GkTNesI1yurusUq2

További információ: Tarján Edina, edina.tarjan@artemisszio.hu, 1 4136517

A program a SAME World ((EuropeAid, DCI NSA-ED/2014/338-120) támogatásából valósul meg.

Címkék: képzés globális nevelés Same World

2017.02.14.

Manish. Búcsú.

Vannak olyan életek, amelyek túlmutatnak önmagukon. Nehéz megragadni a titkukat. Manishé ilyen volt.  Örömet, reményt és szeretetet sugárzott maga körül, anélkül, hogy erre különösebben törekedett volna. Éppen ellenkezőleg, különös tehetsége volt hozzá, hogy a már-már elért boldogság és siker pillanataiban fellázadjon, és farkasszemet nézzen a sötétséggel, amely gyermekkorától kísérte és kísértette. Egy láng volt, amely ezt a sötétséget világította be, miközben önmagát felemésztette. 

manish2.jpg

Ez a rövid élet mégis példaképül állhat sokunk számára: reményt meríthet belőle a reményt vesztett, erőt a gyenge és bátorságot a gyáva. Sierra Leonéban született, egy olyan országban, ahol a férfiak várható élettartama az 50 évet sem éri el. Manish még ezt a kort sem érhette meg. Hároméves sem volt, mikor megtámadta a gyermekbénulás. Ez volt az első próba. Felépült, de járni onnantól fogva csak egy botra támaszkodva tudott.  Furcsa módon, ha nem lesz rokkant, valószínűleg semmit sem tudnánk róla, sorsa nem emelkedett volna ki a többi nehéz falusi sors közül.

Nem sokkal később a faluját is elérte a polgárháború és családjával menekülnie kellett. Magára maradt, és onnantól kezdve egyedül folytatta az útját az erdőben botorkálva. Évek múltán még mindig bicegve, küszködve és magányosan megérkezett a fővárosba. A háborúnak már vége volt. Freetown utcáin hozzá hasonló, gyermekbénulástól sújtott falusi fiatalok százaival találkozott. A legtöbben hajléktalanok voltak és koldulásból éltek.  A megtépázott, romos főváros a biztonság, az életben maradás és boldogulás paradicsomának látszott vidékről nézve. 

A gyermekbénulás áldozatai csoportokba verődtek és beköltöztek egy-egy elhagyott romos épületbe. Manish egy ilyen foglalt ház fiatal vezetője lett. Itt találkozott vele Hady és Eddy, két született emberjogi harcos, akik a fogyatékosok jogaiért szálltak síkra.  Innentől kezdve elválaszthatatlanok lettek. A siker is közös volt: a squatból egy szervezet született, a szervezetből egy nemzetközi szinten is elismert NGO. Manisht nevezhetnénk fogyatékos aktivistának, de jóval több volt ennél. Énekes és táncos, zeneszerző és szövegíró, bohóc és forradalmár, aki sohasem fordított hátat társainak, akik az utcán maradtak. A lázadás pillanataiban mindig köztük talált menedéket. Mikor elkezdődtek az erőszakos kilakoltatások, szerzett egy dalt, ami rávilágít a szakadékra a kormány támogató fogyatékos politikája és a szegények magára hagyása között. Az ellentmondás feloldhatatlan, hiszen a fogyatékosok legtöbbje szegény. Manish így válhatott példaképpé nem csupán a fogyatékos közösség számára, hanem minden elnyomott csoport számára és mindenki szemében, aki hisz a gyengék erejében. 

Az élete maga volt a bizonyíték, az eszköz, amivel ezt az erőt felmutatta. Régóta volt beteg, a gyermekbénulás nem az egyetlen keresztje volt. Ha nem a világ egyik legszegényebb országában él, talán kigyógyítják. Talán ágyban, párnák közt halt volna meg. Talán családot alapított volna, talán ma is velünk lenne. De ez egy másik történet. Manish valódi története nem így végződött: talpon halt meg, mint egy katona, fiatalon, mint egy költő és a neve szájról szájra jár, mint egy legenda. 

Gyászolják sokan Sierra Leonéban és Magyarországon, ahova az élet kiismerhetetlen útjai vezették. Gyászolja az Artemisszió Alapítvány, aminek az önkéntese volt és az AVM csoport, ahol szintén megfordult, hogy beszéljen a sierra leonei  fogyatékos házfoglalók harcáról, gyászolja a Pince, ahol Roma fiatalokat vidított fel a zenéjével és a Civil Rádió, ahol saját műsort készített. Gyászolják barátai a világ sok országában, több kontinensen. A temetésén egy miniszter mondott beszédet és Bob Marley zenéjére táncolt a tömeg. Halálában megkapta mindazt a tisztességet, amiért egész életében harcolt. Isten veled Manish! Köszönjük, hogy velünk voltál.

Szántó Diana